11.20.2006

"prem-er kobita" - baloto ke??

Dhoro ekdin guerilla bahini goDrey
LunThoney jabo praasaad bagicha sreshtir
Guli banduk khuyi-ye jakhon shambol shudhu shesh tir
DhNoya-r bhitor dekha hoye jaabe sajol karun mukhti
Stombhito, tumi, krome biuhala, dwidhatur tabu prostut
Dhara poDre jaabo ei karoneyi, phNashi hoye jaabe bhorey
Gachey gachey shudhu shedin jhulbey naya shamorik chukti
Tumio morbey, aamader katha bhule jaabe ei desh-ti.


Ke namiechhe maalta? Baloto kabya dongshito, prem sagor-e habudubu pathok?

sutro: Jalpai KaTher Esraaj